Gezondheidsverklaring

In onze praktijk worden geen verklaringen afgegeven t.b.v. anderen zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, politie, scholen, reisverzekeringen etc. Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst een brief stuurt naar de praktijk met het verzoek om informatie. De brief moet een helder omschreven vraagstelling bevatten en gepaard gaan met een verklaring waarin u zelf aangeeft dat u akkoord gaat met verstrekking van gegevens over u (of over een specifieke aandoening) door uw huisarts.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties die wel informatie of een verklaring willen maar dit niet via de officiële weg willen of kunnen aanvragen, dan kunt u onderstaande verklaring printen en afgeven aan de desbetreffende instantie. Het is een verklaring van de KNMG die onze werkwijze aangaande het afgeven van verklaringen nader uitlegt:

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST (KNMG)

Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt.

Voor zover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.

De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen.

Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.

KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht. Telefoon (030) 28 23 911, tst. 322

Deze verklaring is ook verkrijgbaar in andere talen!